Vilkår og betingelser

Indledning

Nærværende ”Vilkår og betingelser” er udformet med udgangspunkt i Lov om pakkerejser. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem loven og disse ”Vilkår og betingelser”, er det indholdet i ”Vilkår og betingelser” der er gældende. ”Vilkår og betingelser” opdateres løbende på Senna & Co’s hjemmeside, og kunden bør derfor tjekke og gennemgå disse opdateringer med mellemrum.

Senna & Co skal gøre opmærksom på, at alle deltagere der er omfattet af ”Vilkår og betingelser”, vil blive benævnt ”rejsende/kunden”. Ligeledes vil alle aktiviteter som Senna & Co udbyder blive benævnt ”rejse”. Endeligt vil Senna & Co som udbyder blive benævnt ”selskabet”.

Følgende ”Vilkår og betingelser” er gældende for alle deltagere og aktiviteter som Senna & Co måtte udbyde:

§ 1 Aftaleindgåelse/booking

1.1. Booking af en rejse sker gennem Senna & Co’s hjemmeside. Oplysninger, vilkår og betingelser på Senna & Co’s hjemmeside, er bindende mellem Senna & Co og kunden, når depositum og/eller hele rejsens pris er rettidigt indbetalt. Ved sin indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de på hjemmesiden anførte vilkår for rejsen.

1.2. Først når den samlede betaling er godkendt, bekræfter Senna & Co rejsen til rejsebestillerens e-mailadresse.

1.3. Senna & Co gør opmærksom på at gyldig rejseforsikring og ulykkesforsikring er en betingelse for at deltage i selskabets rejser. Forsikringerne skal dække eventuelle udgifter ved behandling og hjemtransport i tilfælde af ulykke eller sygdom i det omfang, sundhedskortet ikke dækker. Senna og Co er ikke ansvarlige for manglende eller ugyldig rejseforsikring. Såfremt kunden ikke har tegnet disse forsikringer inden rejsen påbegyndes, kan Senna & Co ikke på nogen måde hjælpe med hjemtransport eller dække udgifter som er afholdt af kunden.

1.4. Det navn, som står angivet som deltager på rejsen ved tilmelding, betragtes som ejer af rejsen.

1.5. Navne skal altid stemme overens med passet og skal altid indeholde minimum første fornavn samt sidste efternavn.

§ 2 Aktivitetens pris m.v.

2.1. Aktivitetens pris omfatter ophold, leje af udstyr, turplaner, medrejsende guide samt forplejning jævnfør beskrivelse på Senna & Co’s hjemmeside.

2.2. Transport til startlokationen for aktiviteten indgår ikke i rejsens pris, med mindre det er klart anført i turplanen.

2.3. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler kunden selv. Der henvises i øvrigt til § 8.

2.4. Særlige hotelfaciliteter såsom spabad mv. er sædvanligvis ikke inkluderet i rejsens pris, ligesom det må påregnes, at der på visse hoteller opkræves leje for WIFI-internet m.v.

2.5. Senna & Co gør sit yderste for at tekniske fejl ikke opstår i selskabets prissætning, men forbeholder sig retten til at ophæve en handel grundet tastefejl og/eller trykfejl.

§ 3 Betaling, prisændringer m.v.

3.1. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Senna & Co ret til at annullere rejsen uden varsel.

3.2. Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Senna & Co forbeholder sig derfor ret til inden afrejsedag at foretage sådanne prisændringer, som skyldes ændringer i skatter, afgifter eller gebyrer eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse. Det gælder også, selv om rejsen er slutbetalt.

3.3. Hvis rejsens pris forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles Senna & Co umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

3.4. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålignes Senna & Co direkte, og som er indregnet i rejsens pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden rejsedagen, er Senna & Co forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,- pr. rejsedeltager. Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af kunden oplyste adresse.

§ 4 Senna & Co’s særlige vilkår for MC-rejser

4.1. Når man booker en MC-aktivitet er der inkluderet leje af MC, hjelm, tyverisikring, ubegrænsede kilometer, vejhjælp ved mekanisk nedbrud samt ansvarsforsikring på køretøjet. Man kan ikke annullere eller ændre i det bestilte.

4.2. Senna & Co’s MC-aktiviteter inkluderer ikke ulykkesforsikring eller rejseforsikring, hvilket kunden selv skal tegne inden afrejse. Kunden informerer om disse forsikringer til Senna & Co, ved udfyldelse af tilmeldingsblanket på selskabets hjemmeside.

4.3. Ligeledes er kunden forpligtet til at have de korrekte førerbeviser til at leje en MC i det pågældende rejseland. Yderligere er kunden forpligtet til at overholde de lejebetingelser som udlejer af MC stiller over for kunden. Senna & Co har ingen ansvarsforpligtigelse over for fejl og mangler ved de lejede MC eller kan drages til ansvar ved ulykke, død mv.

4.5. Tilbagebetaling eller ændringer af bestilt hotel er som regel ikke muligt uden ekstra omkostninger. Eventuelle omkostninger betales af kunden.

4.6. Senna & Co tager forbehold for at alle MC er udlejede i den ønskede rejseperiode, og derfor er den bestilte rejse først endeligt accepteret og kan gennemføres, når Senna & Co skriftet har bekræftet dette overfor kunden. Ved bestilling betales et depositum på kr. 3.000,00 af rejsens samlede pris, jf. punkt 3.1. Øvrige betingelser i § 1-9 er gældende.

§ 5 Senna & Co’s særlige vilkår for rejser

5.1. Senna & Co’s rejser inkluderer ikke ulykkesforsikring eller rejseforsikring, hvilket kunden selv skal tegne inden afrejse. Kunden informerer om disse forsikringer til Senna & Co, ved udfyldelse af tilmeldingsblanket på selskabets hjemmeside.

§ 6 Ændring og afbestilling inden aktivitetsstart

Selskabets forhold

6.1 Senna & Co har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår: Såfremt Senna & Co inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at selskabet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt.

6.2. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

6.3. Samtidig med at selskabet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af, at Senna & Co aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb.

6.4. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af bookinger 3 uger inden aktivitetsstart er under 6 personer. I så fald skal kunden informeres umiddelbart pr. e-mail om aflysningen.

6.5. Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakke-rejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1.     at antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og skriftlig meddelelse herom er kommet frem til kunden senest 3 uger inden aktivitetsstart,

2.    kundens egne forhold,

3.     en uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af selskabet eller nogen, som selskabet er ansvarlig for.

6.6. Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis selskabet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret.

6.7. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give Senna & Co meddelelse herom inden rimelig tid, efter kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Ved rimelig tid forstås, med mindre andet oplyses, 3 uger efter modtagelse af ændringsbesked.

Kundens forhold

1) Afbestilling

1a)

6.8. Senna & Co kan fastsætte regler for følgerne af kundens afbestilling af den købte rejse; herunder, at eventuel tilbagebetaling til kunden reduceres eller bortfalder desto tættere på afrejsen, afbestillingen sker. Kunden skal orienteres om sådanne vilkår senest ved rejseaftalens indgåelse. Eksempelvis ved angivelse på rejsedokumentet eller ved henvisning til særskilt bestemmelser der udleveres som tillæg sammen med disse almindelige betingelser.

1b)

6.9. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum af 30 dage før rejsens påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige, smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed.

6.10. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende, behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens afbestillingsret som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret.

6.11. Afbestillingsretten kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

1c)

6.12. Individuelle rejser kan ikke refunderes ved annullering. Det er dog muligt for kunden at sikre sig gennem en afbestillingsforsikring hos et forsikringsselskab. Dette skal ske samtidigt med bestilling af rejsen, og afbestillingsforsikringen er gældende i henhold til forsikringsselskabets betingelser.

3) Overdragelse af rejsen

6.13. Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 1.000. Det forudsættes dog, at Senna & Co underrettes herom hurtigst muligt efter overdragelsen og under alle omstændigheder inden rejsestart. Kunderne hæfter begge for betaling af rejsen. Overdragelsen har ikke fundet sted, før Senna & Co har bekræftet den skriftligt.

§ 7 Senna & Co’s pligter og ansvar efter aktivitetsstart

7.1. Senna & Co er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med beskrivelsen på selskabets hjemmeside. Senna & Co’s forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også dem som leveres af andre end selskabet. Senna & Co kan dog ændre oplysningerne på hjemmesiden inden tilmelding accepteres, såfremt kunden umiddelbart  og tydeligt informeres om ændringerne.

7.2. Såfremt der mellem Senna & Co og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de klart kan dokumenteres.

7.3. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis kunden ikke modtager de ydelser, der fremgår af selskabets hjemmeside og / eller særlige aftaler med selskabet.  Der foreligger ligeledes en mangel såfremt selskabets ydelser er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede.

7.4. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler.

7.5. Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke betragtes som en mangel ved rejsen.

7.6. Er rejsen mangelfuld, har Senna & Co ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre Senna & Co uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper Senna & Co ikke manglen inden rimelig tid, har kunden krav på forholdsmæssigt afslag i prisen.

7.7. Tilbyder Senna & Co at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

7.8. Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er rejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det aftalte formål med aktiviteten er væsentlig forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald umiddelbart underrette Senna & Co herom. Hæver kunden aftalen, skal Senna & Co tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme Senna & Co en godtgørelse, som svarer til den værdi, rejsen må antages at have haft for kunden.

7.9. Lider kunden et økonomisk tab som følge af, at rejsen er mangelfuld, har kunden krav på erstatning fra Senna & Co, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af selskabet eller nogen, selskabet er ansvarlig for.

7.10. Senna & Co er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som selskabet eller nogen, selskabet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

7.11. Senna & Co yder ingen kompensation for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition. Der ydes heller ikke erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er

ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver Senna & Co sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes i hotellernes eller udlejningsselskaberne egne brochurer, hjemmesider mv.

7.12. Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Selskabet er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra hotellets deponeringsbokse eller lign.

§ 8 Den deltagendes pligter og ansvar

8.1. Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som Senna & Co eller dennes repræsentant m.fl. fastsætter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til kørsel, ophold på hoteller, færden i blandt meget store menneskemængder, mv. Grove eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning, således at den deltagendes videre rejse aflyses umiddelbart. Kunden er herefter selv forpligtet til at foretage hjemtransport på egen foranledning og for egen regning.

8.2. Kunden skal kunne tage vare på sig selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet.

8.3. Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, vedkommende forvolder på ejendele, som tilhører andre deltagere, selskabet, selskabets guider, hotel m.v.

8.4. Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum, indrejsetilladelse og eventuelle vaccinationer. Som udgangspunkt bør passet altid gælde mindst 6 måneder efter hjemkomst.

8.5. Oplysninger udover hvad der er givet af Senna & Co, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere skal kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Senna & Co kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende.

8.6. Kunden skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, medmindre manglen skyldes fejlinformation fra Senna & Co.

8.7. Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende. under rejsen, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v.

8.8. Kunden bærer ansvaret for egen bagage er egnet til bustransport, MC-transport m.v.

§ 9 Reklamationer

9.1. Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende overfor Senna & Co’s lokale repræsentant inden rimelig tid efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning eller kompensation. Dette gælder dog ikke, hvis Senna & Co har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsende person.

9.2. Reklamerer kunden ikke straks, som beskrevet ovenfor, mister kunden retten til en efterfølgende erstatning, jfr. pakkerejselovens § 26. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til Senna & Co senest 2 uger efter rejsens afslutning. Ved individuelle rejser skal kunden straks henvende sig direkte til Senna & Co.

9.3. Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (administration, forsendelse m.v.) ved efterlysning kan Senna & Co opkræve et særligt gebyr, som betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Der gælder i øvrigt, at dansk ret skal regulere ethvert krav, der rejses overfor Senna & Co. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed om en pakkerejse, kan sagen indsendes til Pakkerejse-Ankenævnet, Røjelskær 11, 2840 Holte, www.info@pakkerejseankenaevnet.dk, hvis afgørelse Senna & Co er forpligtet til at følge.

9.4. Et alternativ til at indsende en reklamation direkte til Pakkerejse-Ankenævnet er at sende reklamationen via Onlineplatformen. Onlineplatformen er en fælles indgangsportal i EU for forbrugere og erhvervsdrivende, som ønsker at bilægge tvister, der er opstået i forbindelse med salg via nettet. Platformen identificerer den kompetente klageinstans og overfører reklamationen til Pakkerejse-Ankenævnet f.s.v.a. pakkerejser eller til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen f.s.v.a. rene flybilletter eller indkvartering. Onlineplatformens hjemmeside hedder http://ec.europa.eu/odr. Endelig kan sagen anlægges ved en domstol eller ved voldgift i Danmark.

9.5. Senna & Co tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.